egitimsen

egitimsen

Okullarda Yaşanan Şiddete Son Verilmeli, Can Güvenliğimiz Sağlanmalıdır!
Yıllardır okullarda yaşanan şiddet olayları, kavgalar, çeteleşmenin gittikçe büyüyen bir tehdit haline gelmesi karşısında bugüne kadar gerekli adımları atmayıp, okullarda yaşanan şiddet olaylarına kayıtsız kalanlardan dolayı Barbaros ortaokulunda görevli müdür yardımcısı Yunus ESEN öğrencisi tarafından bıçaklanarak yaralanmasına neden olmuşlardır.

Görüntünün olası içeriği: 8 kişi

Meslektaşımızın yaralanmasına neden olan, tüm eleştiri ve uyarılarımıza rağmen eğitimde yaşanan sorunlara ve şiddet olaylarına seyirci kalan, öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran politikalardır.

Okullarda yaşanan çeteleşme ve eğitim kurumlarının benimsenen yanlış politikalar nedeniyle şiddet yuvası haline gelmesinin bedelini bugüne kadar kimi zaman öğrenciler, kimi zaman eğitim emekçileri hayatlarını kaybederek ödemişlerdir.
Öncelikle kabul etmek gerekir ki, okullarımızın birer şiddet yuvası haline gelmesinde, öğretmenlik mesleğini rencide eden yaklaşım ve açıklamaların, her fırsatta şiddet ve nefret dilini kullanan siyasetçilerin ciddi bir katkısı ve sorumluluğu vardır. Toplum olarak hayatımızın her aşamasında evde, sokakta, iş yerlerinde sık sık karşı karşıya kaldığımız şiddet olgusu, okullarımızı da çepeçevre kuşatmış, eğitim emekçilerini şiddetin hedefi haline getirerek, ölümle sonuçlanan ağır sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Okullarda yaşanan şiddetin toplumsal nedenleri göz ardı edilemez. Özellikle son yıllarda toplumdaki gelir adaletsizliğinin ve yoksullaşma oranının artması; halkın gelecek kaygısı ve gençler arasında sisteme dönük güvenin aşınması; kültürel yozlaşma ve yabancılaşma; yazılı ve görsel medyanın şiddet unsurları içeren programlarındaki artışlar, sadece okulları değil, yaşamın bütün alanlarında yaşanan şiddeti sürekli olarak yeniden üretmektedir.
Okullarda yaşanan şiddetin ve öğretmenlere yönelik saldırıların önlenebilmesi, öncelikle her fırsatta öğretmenleri, eğitim ve bilim emekçilerini, hedef haline getiren politika ve uygulamalara son verilmesinden geçmektedir. Türkiye’nin her yerinde okullarda birbirine benzer şiddet olaylarının yaşanması, şiddetin arkasındaki nedenlerin ortaya çıkarılmasını, eğitim kurumlarında öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliğinin sağlanmasını gerektirmektedir.

Görüntünün olası içeriği: 11 kişi, ayakta duran insanlar, gökyüzü ve açık hava
Okulda şiddet sorununu çözmek, günü birlik müdahalelerle değil, uzun vadeli eğitim politikalarıyla mümkündür. Bunun için başta öğrenci ve eğitim emekçileri olmak üzere, eğitimin tüm bileşenlerine yönelik olarak kültürel, sosyal yönden tatmin edecek çalışmaların hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi şarttır. Okullarda rehberlik hizmetlerinin işletilmesi ve buralardaki yetersiz personel sayılarının giderilmesi gerekirken, MEB’in rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine yönelik düzenlemelerinin olumsuz sonuçlarının görülmeye başlanması dikkat çekicidir.
Okulda şiddetin önüne geçebilmek için öğretmen, öğrenci ve velilerin eğitimi önem kazanmaktadır. Çünkü gençliği anlama, algılama, sorunlarına çözüm üretebilmek ve bu alandaki yetenekleri açığa çıkarmak için eğitimin ne kadar önemli olduğu ortadadır. Okul içinde özel güvenlik birimleri veya okul çevresine polis yığarak sorunu kolluk kuvvetleri ile çözmek sorunu başka yerlere havale etmekten başka bir işe yaramayacaktır.
Eğitim Sen olarak, okullarda yaşanan şiddet olaylarının önüne geçebilmek için, ilgili tüm kesimleri sorumlu davranmaya çağırıyoruz. Sendikalar, eğitim örgütleri, öğrenci ve velilerle birlikte herkes, okullarda şiddeti azaltmak için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve acilen bir eylem planı hazırlanmalıdır. Bu noktada, şiddetin hiçbir biçiminin toplumda kabul görmediğinin vurgulanması önemlidir.
Eğitim emekçilerinin, öğrencilerin ve velilerin arkalarında toplumun ve eğitim örgütlerinin desteğini hissetmeye ihtiyaçları vardır. Her okulun şiddetle mücadele etmek için alınması gereken somut önlemleri, ne yapılacağını ve nasıl önleneceğini gösteren bir eylem planı olmalıdır.

Eğitim emekçilerin yoğun baskı ve tehditlerle karşı karşıya bırakılarak sindirildiği, iş güvencelerinin elinden alınmak istendiği, eğitim hizmetlerinin piyasacı bir anlayışla yürütüldüğü, öğrenci öğretmen ilişkisinin giderek bozulmaya başladığı bir ülkede okullarda yaşanan şiddet olaylarının ölümlerle sonuçlanmaya başlamış olması son derece önemli bir gelişme olarak değerlendirilmelidir.
Okullarımızda yaşanan şiddetin son bulması için acilen gerekli adımlar atılmalı, hiç kimse şiddetin uygulayıcısı ya da hedefi haline getirilmemelidir. Bu konuda somut ve kalıcı çözümler üretilmesi ve okullarda yaşanan şiddetin önlenmesi için başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, bütün yetkilileri acilen harekete geçmeye çağırıyoruz.
Eğitim Sen olarak, eğitim emekçilerine yönelen her türlü şiddeti kınıyor, öğrencinin saldırısı sonucu yaralanan Yunus ESEN arkadaşımıza ailesine, çalışma arkadaşlarına ve tüm eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.
Cemil ÖZEN
Eğitim Sen Adana Şube Sekreteri

KÖY ENSTİTÜLERİNİN 78. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ!

17 Nisan 1940 yılında, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç’un önderliğinde kurulan, Türkiye’nin ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişiminde belirleyici bir rol oynayan Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 78. Yılını kutluyoruz.

Görüntünün olası içeriği: yazı

Köy Enstitüleri, 1930’lu yıllarda Türkiye nüfusunun yüzde 80’inin köyde yaşadığı, ülke nüfusunun yüzde 85’inin okuma yazma bilmediği bir ortamda, çağdaş köy kalkınma modeline uygun olarak yapılandırılan ve birçok ülkeye örnek olabilecek, üretime yönelik öğrenimi temel alan, “Eğitim üretim içindedir” şiarını ilke edinmiş eğitim kurumları olarak bilinmektedir.

Eğitim biliminin temel ilkesi olan karma eğitim sistemine dayanan Köy Enstitülerinde okutulan derslerin %50’si kültür, %25’i tarım, %25’i de teknik derslerden oluşmuş ve öğretim süresi beş yıl olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin ilk üç yıllık başarı düzeylerine bakılarak en başarılılar öğretmenlik mesleğine, diğerleri ise köy hizmetlerine yönlendirilmiştir. Okullar aynı zamanda tarım işlikleri ve sağlık ocakları olarak toplumsal işlevler görmüş, çeşitli tohum ve tarım araçlarının ilk denemeleri Köy Enstitüleri gibi eğitim kurumlarında yapılmıştır.

Köy Enstitüleri sadece öğretmenleri çok yönlü olarak yetiştiren kurumlar olmakla kalmamış, bulunduğu çevreyi araştıran, geliştiren, çevrenin ve toplumun kalkınmasını ilke edinmiş kurumlar olarak önemli işlevler görmüştür. Bu anlamda Köy Enstitülerin eğitim sistemi ve toplumsal kalkınma açısından yerine getirdiği tarihsel rolün önemi tartışılmazdır. Köy Enstitüleri kırsal yörede toplumsal, ekonomik ve kültürel kalkınmayı sağlamak; bu alanda ilgili gerekli insan gücünü yetiştirmek için kurulan temel eğitim kurumları olmuştur.

Köy Enstitüleri, çok sayıda öğretmen ve eğitmen yetiştirmenin, o dönemin zor koşullarında köy çocuklarına öğrenim olanağı sağlamanın yanı sıra Türkiye’nin bilimsel ve kültürel yaşamına damgasını vuran  “köy kökenli aydın kuşağı” yaratmış ve bütün eleştirilere, siyasi baskılara ve karalama kampanyalarına rağmen eğitim sistemimizde olumlu anlamda kalıcı izler bırakmıştır.

Köy Enstitülerinin en önemli özelliklerinden birisi, günümüz Türkiye’sinin bir türlü kurtulamadığı eleştirmeyen, sorgulamayan, ezbere dayalı ve sınav merkezli eğitim sistemine değil, gerçek anlamda öğrenci merkezli, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenme sürecini ilke edinen bir eğitim-öğretim ortamı yaratmayı hedeflemiş olmasıdır. Köy Enstitülerinin kuruluşunun üzerinden 78 yıl geçmiş olmasına, bilim ve teknolojide bu kadar gelişme yaşanmasına rağmen, o dönemin zor koşullarındaki eğitimin niteliği ile günümüz arasında çok büyük farklar olması düşündürücüdür.

Köy Enstitülerinde kararlar yönetici-öğretici-öğrenci üçlüsünün ortak katkı ve onayıyla alınmıştır. Bugün eğitim politikalarının, siyasi iktidarların siyasal-ideolojik hedefleri doğrultusunda “tek merkezden” ve tüm topluma yönelik açık bir dayatma olarak gündeme getirildiği ve uygulandığı dikkate alındığında, Türkiye’de eğitim sisteminin yıllardır neden büyük sorunlarla karşı karşıya olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.

Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu zorlu koşullar ve uluslararası dinamiklerin sistem üzerinde kurdukları psikolojik etkinin sonucu Köy Enstitüleri soğuk savaş politikalarına kurban edilip kısa süre içinde kapatılarak tarihin tozlu raflarına kaldırılmıştır. Köy Enstitülerinin kapatılmasını takip eden süreçte, özellikle 1950’li yıllarda ülkenin aydınlık geleceğinin alt yapısını oluşturabilecek olan bu önemli eğitim projesi önce yatılı öğretmen okullarına, ardından yatılı okullara, sonra da normal lise eğitimine yayılarak zaman içinde etkisizleştirilmiştir.

Bugün öğretmen yetiştirmeden başlayarak eğitim sisteminin yaşadığı pek çok sorunun kaynağında Köy Enstitülerinin kapatılmasına neden olan karanlık zihniyetin yattığı açıktır. Köy Enstitülerinin kapatılması, Türkiye’nin modern, bilimsel değerlerle buluşması ve aydınlanma sürecinin ciddi anlamda kesintiye uğraması anlamına gelmiştir. Bu durum sadece eğitim sisteminin değil, ülke demokrasisinin de telafisi mümkün olmayan yaralar almasına neden olmuştur.

Geçmişte Köy Enstitülerini kapatan ve yarattığı tüm olumlu izleri silmeye çalışanlar, bugün laik bilimsel eğitime savaş açarak, her fırsatta karma eğitim karşıtlığını gündeme getirerek, eğitim sistemini bir bütün olarak dinselleştirmeyi hedefleyerek, eğitim sistemini kendi ideolojik hedefleri doğrultusunda biçimlendirmek istemektedir.

Eğitim Sen olarak, Köy Enstitüleri’nin ilerici, demokrat ve aydınlanmacı geleneğine sahip çıkıyor, toplumcu ve eleştiren eğitim felsefesinin benimsenerek tüm eğitim kurumlarında uygulanması mücadelemizi sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Eğitim Sen Adana Şube Yürütme Kurulu Adına

İrfan DOĞAN

Şube Eğitim Sekreteri

 

YETER UZATMA!
İNSANCA YAŞAM VE İŞ GÜVENCEMİZ İÇİN OHAL’E HAYIR!

Toplum olarak tarihimizin belki de en karanlık döneminden geçiyoruz. 20 Temmuz 2016 tarihinden bugüne süren OHAL ile hukuksuzluğun, adaletsizliğin, emeği hedef alan saldırıların merkez üssü haline getirilen bir ülkede hayatta kalma mücadelesi veriyoruz.

Görüntünün olası içeriği: 13 kişi, oturan insanlar ve iç mekan
Daha üç, beş yıl öncesine kadar ağızlarından ‘ileri demokrasi’ söylemini düşürmeyenler bugün anayasanın, hukukun ayaklar altına alındığı OHAL düzenine sımsıkı sarılıyorlar. 
OHAL’ siz yapamıyorlar. Çünkü ülkenin yasalarla değil, fermanlarla yönetilir hale gelmesine itiraz eden herkesi susturmak, sindirmek için OHAL’le ayakta tutukları baskı düzenine ihtiyaçları var. 
OHAL’ siz yapamıyorlar. Çünkü yıllardır hayata geçirilen sermaye yanlısı, emek karşıtı düzeni daha da acımasız bir biçimde sürdürebilmeleri için OHAL’e ihtiyaçları var. 
OHAL’ siz yapamadıklarını, Anayasa ve yasalarla teminat altına alınmış grev hakkını, sendikal hak ve özgürlükleri engellemek için ‘OHAL’den istifade ettiklerini’ kendileri de itiraf ediyorlar. 
OHAL’siz yapamıyorlar. Çünkü kamu alanını tasfiye etmek, kamu kurumlarını şirketleştirmek, biz kamu emekçilerini iktidarlarının kapıkulu haline getirmek için OHAL’e ihtiyaçları var. 
Fiilen yok edilen iş güvencemizi kalıcı olarak ortadan kaldırmak, kamuda kuralsız, esnek, güvencesiz istihdamı yaygınlaştırmak için OHAL düzenine ihtiyaçları var. 
Kariyer ve liyakati yok saymak, bizi performans tuzağı ile birbirimizin düşmanı haline getirmek için OHAL düzenine ihtiyaçları var.
OHAL’siz yapamıyorlar. Çünkü gerçeklerin aydınlığa çıkmaması için OHAL karanlığına ihtiyaçları var. 
OHAL’ siz yapamıyorlar. Çünkü ülkenin, halkın, işçilerin, emekçilerin bekası için değil, kendi iktidarlarının bekası için, fiili tek adam rejiminin kalıcı hale getirilmesi için OHAL’e ihtiyaçları var. 
Eğer gerçekten, ülkenin, halkın bekasını düşünselerdi; 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağını ortaya çıkarmak için adım atarlardı. Darbelerin panzehiri olan gerçek bir demokrasinin hayat bulmasından yana tutum alırlardı. 
Ama yapmadılar. 
Bunların yerine parlamentoyu işlevsiz hale getirip, anayasayı askıya aldılar. Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerini yerle bir ettiler. OHAL’i yaşamımızın her hücresine müdahale etmenin aracı haline getirdiler. 
Gece yarıları çıkardıkları KHK’ler ile 110 bin fazla kamu emekçisini hiçbir soruşturma ve mahkeme süreci olmadan sorgusuz, sualsiz işinden, ekmeğinden ettiler.

Hukukun en temel normlarını tepe taklak edip masumiyet karinesini yok saydılar. 
Neyle suçlandığını dahi bilmeyen 110 bin kamu emekçisini bir yıl sonra kurdukları OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna havale edip, ‘git suçsuzluğunu ispatla’ dediler. 
11 yıl boyunca ‘beraber yürüdük biz bu yollarda’ nakaratını tutturdukları yapıya karşı, birileri gibi, 15 Temmuz’dan sonra değil, en başından beri mücadele eden konfederasyonumuz KESK’i hedefe koydular. 
Kuruluşumuzdan bugüne sürdürdüğümüz emek ve demokrasi mücadelemize diş bileyenler, 
Anayasa ile yasalarla, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşme ve anlaşmalarla güvence altına alınmış sendikal hak ve özgürlüklerimizi kullanmamızı ‘suç’ sayanlar,
Fişleme, suçlama ve ihbarcılık sistemini esas alarak bağlı sendikalarımız üyesi 4.218 kamu emekçisini işinden, ekmeğinden ettiler. 
On binlerce kamu emekçisinin işsiz bırakıldığı, intihara sürüklendiği koşulları görmezden geldiler. Yaşanan hukuksuzluğa, keyfiliğe karşı çıkanları ‘mağduriyet edebiyatı yapmakla’ itham ettiler. 
Şimdi de ‘bir iki aya kalmaz kaldırırız’, “vatandaşa değil, kendimize ilan ediyoruz” diyerek tam 6 defa uzatıp 20 aydır sürdürdükleri anti demokratik, hukuksuz düzeni bir kez daha uzatmak istiyorlar.
Evet, onların OHAL’e ihtiyacı var. Ama ‘rekor büyüme’ nutuklarına, çarpıtılmış TÜİK rakamlarına itibar etmeyen, 
Artan işsizliği, hayat pahalılığını iliklerine kadar yaşayan milyonlar, 
İster mavi yakalı ister beyaz yakalı olsun iki yakası bir araya gelmeyen, 
Ülkenin ezici çoğunluğunu oluşturanlar olarak bizim ekmeğimizi her geçen gün küçültüp haklarımızı özgürlüklerimizi sınırlayan OHAL’e değil, 
Demokrasiye, adalete, barışa, kardeşliğe, laik bir düzene ve seküler yaşama ihtiyacımız var. 
Bunun için bugün Türkiye’nin dört bir yanında alanlara, meydanlara çıkan KESK’liler olarak İnsanca Yaşam ve İş Güvencemiz İçin OHAL’e Hayır! diyoruz. 
Demokrasiden, barıştan, hukuktan, adaletten, emeğin hakkını aldığı insanca bir yaşamdan yana olan herkesi;
OHAL’in kaldırılması, 
KHK’lerin geri çekilmesi, 
Hukuksuzca ihraç edilen/açığa alınan tüm kamu emekçilerinin işlerine geri dönmelerinin sağlanması, 
Bugünden tezi yok içeride ve dışarıda barışçıl, laik ve demokratik ortamı sağlayacak adımların atılması mücadelesinde yan yana, omuz omuza olmaya çağırıyoruz. 13.04.2018


KESK Adana Şubeler Platformu Adına
Muzaffer YÜKSEL
SES Adana Şube Başkanı

Liselere geçişte uygulanması planlanan çember sistemindeki belirsizlikler nedeniyle öğrenci ve veliler kaygı yaşıyor.

 

Volkan PEKAL
Adana

Milli Eğitim Bakanlığının TEOG’u kaldırılmasının ardından liselere geçişle ilgili sınavda belirsizlikler sürüyor. Haziranda sınav yapılacak fakat öğrencilerin yüzde 10’unun sınav puanlarına göre gireceği okullar henüz belirlenmiş değil. Kalan yüzde 90’ının yerleştirileceği çember sistemi denilen adrese göre yerleştirmenin nasıl uygulanacağı bilinmiyor. Öğrenciler çember sistemine göre imam hatip, meslek lisesi ve Anadolu liselerinden her çemberde birer tane olacak şekilde evlerine yakınlığına göre oluşturulacak 3 çemberde 9 okuldan 5 tanesini tercih yapacak. 3 okul türünden de en az birer tane tercihte bulunmak zorunda olan öğrenciler ve velileri evlerine yakın diye başarı oranının düşük olduğu meslek ve imam hatip liselerine yerleşme kaygısı taşıyor.

Önümüzdeki yıl liseye başlayacak olan Kerem Buluş, liseye nasıl yerleştirileceklerine dair belirsizlikler nedeniyle kendisini ve yaşıtlarını şansız olarak nitelendiriyor. Hedefinin İMKB Fen, Adana Fen, Adana Anadolu ve İlhan Atış liselerinden biri olduğunu söyleyen Kerem, sınavda yerleşmemesi durumunda istemediği bir okula yerleşme kaygısı taşıyor. Kerem, “İlk defa uygulanacak, biz şanssızız. Nasıl yerleştirileceğimiz belli değil. Ne olacağını bilmiyoruz. Bizden sonra gelenler sistem değişmezse ne yapacaklarını bilecek ama bizim kafamız karışık” diyor.

Kerem Buluş (Soldaki) - Süleyman Buluş (Sağdaki) / Fotoğraf: Evrensel

‘İMAM HATİP YA DA MESLEK GELİRSE ÜZÜLÜRÜM’

Buluş, pilot olmak istediğini söylüyor ancak bunu gerçekleştirebilmesi için iyi bir okula gitmesi gerekiyor. Okulların başarı düzeyleri arasındaki uçurumun farkında olan Kerem, “Nasıl sorular çıkacağını bilmiyoruz. Kafamız karışıyor. Sınav sistemi hep değişiyor. 135 soru olacak diyorlar. Ertesi gün başka bir şey söylüyorlar. Paragraf yoğunluklu olacak diyorlar. Hangi okula yerleşeceğimiz belli değil” dedi. İmam hatip ve meslek liselerine gitmek istemediğini söyleyen Kerem, “Tercih etmiyorum çünkü ana dersler yok.  Pek iyi eğitim vermiyorlar. Oralar gelirse üzülürüm, hedefimi gerçekleştiremem” dedi.

‘PARASI OLAN ÖZEL OKULA GİDECEK’

Buluş ailesi Adana’nın Seyhan ilçesinde Pınar Mahallesi’nde oturuyor. Emekçilerin yaşadığı müstakil evlerle Adana’ya göre yüksek sayılacak 500 bin liralık binaların bulunduğu bir mahalle. Kerem sınıflarında TEOG’un kaldırılması ile birlikte artık özel okulların vereceği yüksek puana gerek kalmadığı düşüncesi ile varlıklı ailelerin çocuklarını Şehit Malkav Ortaokuluna gönderdiğini söylüyor ve “Yerleşemezsem özel okula giderim” diyen arkadaşlarından daha fazla ders çalışması gerektiğini söylüyor.

ÇOCUĞUMU ETÜDE GÖNDEREMİYORUM

Aylardır iş arayan Süleyman Buluş, çocuğunu etüde gönderme imkanının olmadığını belirterek bir de böyle engellerle karşılaşmasına tepki gösterdi. Sınava iki ay kala müdür yardımcısı olan matematik öğretmeninin derse neredeyse girmediğini ifade eden Buluş, “Matematik gibi sınav için önemli olan bir dersi alamıyor. Belki de çocuğum sınavda elenecek. İstediği okula girmeyecek” dedi. Normalde sınav olmaması gerektiğini söyleyen Buluş, “İki yılda eski sınava göre müfredat hazırlandı. Okuluna açılmasına birkaç gün kala sistem değişiyor. Çocuklar ne yapacağını bilmiyor” dedi.

‘TÜM OKULLAR İYİ EĞİTİM VERMELİ’

“Çocuğum neden imam hatip ya da meslek lisesi seçmek zorunda?” diye soran Buluş, öğrencilerin imam hatiplere yönlendirilmeye çalışıldığını belirterek İngilizce, matematik, fen görmeden oğlunun iyi bir üniversiteye gidemeyeceğine inanıyor. Parası olanın çocuğunu özel okullara gönderebileceğini ifade eden Buluş, “Parası olan özel okula gönderebilir. Özel ders aldırır. Evin yakınında olması iyi gibi görünüyor ama iyi okul, kötü okul tercihi yapmaya zorlamadan tüm okulların iyi eğitim vermesi gerekirken sorun bizden kaynaklı gibi lanse ediyorlar” dedi.

‘ADRES DEĞİŞTİRMEYİ BİLE DÜŞÜNÜYORUM’

İbrahim Buluş’un kızı da önümüzdeki yıl liseye başlayacak. İbrahim Buluş Adana’nın güney mahallelerinden Denizli Mahallesi’nde yaşıyor. Sınav konusunda çok bir ilgisi olmadığını ifade eden Buluş, “Evimize yakın olmasına rağmen 19 Mayıs Lisesine göndermek istemiyorum. Eğitim seviyesi düşük. Erkek lisesi var onu da beğenmiyorum. Ama biraz daha uzakta Turgut Özal Lisesi var orası olabilir ama gelir mi bilmiyorum. Umarım iyi bir okula denk gelir” dedi. Çocuğunun iyi bir okula gitmesi için adres değiştirmeyi düşünebileceğini ifade eden Buluş, “Bir belirsizlik var. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Adresinize en yakın 19 Mayıs derlerse rahatsız olurum. Kızım hemşire olmak istiyor. Bunun için iyi bir okula gitmesi gerekir” dedi.

Seçil Sönmez - Eğitim Sen Adana Şube Başkanı / Fotoğraf: Evrensel

‘GEÇEN YIL HEDEFİ VARDI, ŞİMDİ HİÇBİR ŞEY’

Eğitim Sen Adana Şube Başkanı Seçil Sönmez de 8’inci sınıfa giden çocuğu dolayısı ile konudan dertli. Oğlunun hedefleri olduğunu dile getiren Sönmez, “Geçen yıl hedefi fen lisesiydi, o olmazsa Adana Anadolu Lisesiydi, şimdi hiçbir şey! Çocuk önünü göremiyor, gelecekle ilgili kendisine bir vizyon geliştiremiyor. Plan yapamıyor çünkü yarın da bunun değişeceğini bilmiyoruz. Haziranda sınav yapılacak ancak hâlâ bir kılavuzu yok, başvurular nasıl yapılacak belli değil, soru sayıları net değil. İstedikleri okula giremedikleri durumda hayal kırıklığı ile girecekleri okul bekliyor olacak onları” dedi.

‘GÜNEY MAHALLELER OLUMSUZ ETKİLENECEK’

Bazı ilçelerde toplam 5 okul bile olmadığını ifade eden Sönmez, “Adrese dayalı sistemde problem çıkacak. Sınavın kriterleri bu ay belli olacak. Duyduğumuza göre okula yerleştirmede kullanılacak kriterler arasında adres yanında okula devam, yaş, devamsızlık gibi kriterler olacak. Farz edelim çok zeki olan öğrenci devamsızlığı diğerinden fazla diye ya da birkaç gün daha önce doğdu diye kaybedecek. Bu tamamen torpili doğurur” dedi. Adana’nın en iyi okullarının hepsinin kuzeyde olduğunu ifade eden Sönmez, “Daha yoksul olan güney mahallelerdeki öğrencilerin çok mağdur olacağını dile getirdi. Yoksul çocukları imam hatip tercih etmek zorunda kalacak, onu da istemese açık lise tercih etmek zorunda kalacak. Daha iyi bir okula gitmekten mahrum kalacak” dedi.

Yüreğir’in güneyinde sadece tek bir düz lise olduğunu dile getiren Sönmez, “O çemberi kaç tane çocuk alabilecek. Anadolu lisesine gitmek isteyen çocuk ne yapacak?” diye sordu. Tercih yapılırken her türden en az bir tane seçmek zorunda olunduğunu ifade eden Sönmez, “Buralara gitmek istemiyorsa nereye gidecek? Ya özele yönelecek ya da açık liseye” dedi.

‘GÜNEY KUZEY FARKI OLMASA SORUN OLMAYACAK’

Sınavların evinin yakınında bir okula gitmesinin daha doğru olduğunu ifade eden Sönmez, “Okulların kriterleri, donanımları, öğretmenlerinin eşit durumda olması gerekir. Güneydeki okullara bakıyorsun sözleşmeli öğretmenlerle dolu. Onlar da geleceklerini göremiyor. Ama bir başka okula bakıyorsun tecrübeli, bu işin içinde pişmiş öğretmenler ve donanımları iyi okullar var. Sen kriterleri eşit şekilde dağıttığın zaman her türlü şartları sağladığında elbette insanlar evinin yakınına gönderecek. Çocukları iyi okula gitsin diye insanlar maddi olanaklarını zorlayarak taşınmaya başlayacak” dedi.

ADANA’DA ÇEMBER SİSTEMİ BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Adana’da çember sisteminin nasıl uygulanacağı merak ediliyor. Bahsedilen 3 çemberin ne kadar uzaklığı kapsadığı belli değil. Örneğin sadece 3 lise bulunan Aladağ, yine 5’in altında lise bulunan Karataş, Feke, Karaisalı gibi ilçelerde yaşayan velilerin istedikleri takdirde çocuklarını Adana merkezde bir okula gönderip gönderemeyeceği belli değil. Adana’da bulunan 185 lisenin 27’si imam hatip, 63’ü meslek, 95’i düz anadolu lisesi. Bu tabloyu üç çembere eşit şekilde nasıl dağıtacakları da ayrı bir soru işareti.

 

Evrensel Gazetesi

Volkan PEKAL
Adana

https://www.evrensel.net/haber/349639/ogrenciler-cember-sisteminin-icinde-sikisti

Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz

Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz

5 Nisan’da tüm iş yerlerimizde bildirimizi okuyor, kokart takma eylemini başlatıyoruz. 5-6 Nisan’da kokart eylemimizle performans sistemine karşı “Mesleğime Dokunma!” kampanyamıza devam ediyoruz.

Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz kampanya metni için tıklayınız.

Performansa, Sınava Hayır! kokartını görmek için tıklayınız.

Logolu tek renk kokart

Logolu renkli kokart

Logosuz tek renk kokart

Logosuz renkli kokart

 

Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz

Bir öğrencinin bakışına, gülüşüne ve yaşamına dokunan; gelecek nesillerin hayallerine, umutlarına umut olan, ses olan değerli öğretmen arkadaşlarım.

Öğretmenliğe yeni adım atmış, bu mesleğe yıllarını vermiş ya da emekliliğine az kalmış öğretmenler olarak; sözleşmeli, kadrolu veya ücretli olarak çalışan bizler; kendimize bir soru soralım lütfen, bizleri bu meslekte tutan temel şey nedir? Aldığımız ve nasıl harcayacağımızı bilemediğimiz yüksek ücretlerimiz mi? Kendimizi güvende ve değerli hissetmemizi sağlayan eğitim sistemimiz mi? Yoksa sadece elimizden bu işin gelmesi mi? Nedir cevabımız, evet mi, yoksa hayır mı?

Arkadaşlarım,

Yıllardır, “Üç ay tatil yapıyorlar.”, “Yarım gün çalışıp tam maaş alıyorlar.”, ''Ya eşinizi, ya işinizi!'', ''Eminönü'nde yem bekleyen güvercinler!'' denilerek emeğimizi görünmez kılan, fedakârlıklarımızı yok sayan ve en önemlisi yaptığımız işi küçümseyen tavırlarla karşılaştık. Hakkımızda ihbar hatları kuruldu, suçsuzluğumuzu ispata zorlandık. Kurulan bu dil nedeniyle şiddete uğradık, yaralandık hatta öldürüldük. Hayatında bir kere dahi sınıfa girmemiş, öğrencilerle göz göze gelmemiş, ders anlatmamış, kısacası öğretmenlik yapmamış yetkililerin belirlediği politikalara, mesleğimizi itibarsızlaştıran açıklamalara maruz kaldık. Adım adım yaşama geçirilen uygulamalarla mesleğimizin, emeğimizin ve geleceğimizin nasıl hedef alındığına tanık olduk.

Ancak bizler, öğrencilerimize, topluma, insanlığa karşı, en önemlisi de kendimize duyduğumuz sorumluluk nedeniyle, her türlü fedakârlığı yapıp, her türlü zorluğun üstesinden geldik. Mesleğimizi insanlık onuruna yaraşır şekilde yerine getirebilmek için çalışıp durduk.

Bugün ise bu hakikat görmezden geliniyor; öğretmenler niteliksiz, öğretmenler çalışmıyor deniliyor! Özlük haklarımızı, çalışma koşullarımızı, öğrenme iklimini ve iş güvencemizi köklü biçimde etkileyecek dünyanın hiçbir ülkesinde örneği olmayan performans denetimi ve sınav uygulaması bizlere dayatılıyor. Öğretmenler işini daha iyi yapmaya değil, daha fazla puan toplamaya yönlendirilmek isteniyor. İller arası ve il içi yer değiştirmelerden, kariyer basamaklarına; görevde yükselme sisteminden, maaşlarımıza kadar her şeyi etkileyecek bir sisteme mahkûm edilmek isteniyoruz.

Bu nedenle, önce düşük ücretlere, güvencesizliğe mahkûm edilip, sonra da “performansınıza göre ücret” diye karşımıza çıkanlara sadece gülüyoruz.  Gülüyoruz, çünkü taleplerimizi yok sayan, sesimizi duymayan politikaların bizler için yıkıcı sonuçlarını çok iyi biliyoruz.

Peki, bizler gerçekten ne istiyoruz? Bizler, siyasi iktidarda kim olursa olsun hükümetlerin, öğrencilerimizle, velilerimizle ve meslektaşlarımızla aramıza girmesini istemiyoruz. Mülakat, sınav değil liyakat istiyoruz. Birilerine makbul görünmek için değil, öğrencilerimize ve gelecek nesillere yararlı olmak için işimizi güven içinde yapabilmek istiyoruz. Bizler, kayırmacı ve öznel değerlendirmelere, özlük haklarımızın bu değerlendirmelere bağlanmasına itiraz ediyoruz. Örneğin bizler, 4 yılda bir yapılacak sınavlarda internetten saniyeler içerisinde bulunabilecek mevzuat sorularına doğru yanıtlar verince değil, emeğimizin gözetildiği, mesleğimizin niteliğini artıracak, lisansüstü eğitim gibi hiçbirimizin itiraz dahi etmeyeceği alanlarda teşvik edilmek istiyoruz.

 

 

 

Değerli Arkadaşlar,

Çalışma yaşamımızda adaletsizlik son bulsun, birbirimizle dayanışma içinde olalım istiyoruz. Performans sisteminin sadece performans denetimi olmadığını çok iyi biliyoruz. Bu uygulamanın hepimizin haklarını geri dönülemeyecek şekilde olumsuz etkileyeceğini söylüyoruz. Yarın çok geç olmadan, bugünden başlayarak sizleri iş güvencesi hakkımıza sahip çıkmaya, emeğimizi sahiplenmeye, haklarımızı geliştirmeye ve 1 Mart'ta imza kampanyası ile başlattığımız 'Mesleğime Dokunma!' kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz. Bugün ve yarın kokartlarla demokratik tepkimizi birlikte göstermeye, 17-20 Nisan tarihleri arasında Türkiye’nin dört yanında İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri önünde yapacağımız açıklamalarda, tüm eğitim ve bilim emekçilerini meslek onurumuz için ortak ses olmaya davet ediyoruz. Hep birlikte el ele verirsek bu uygulamaları durdurabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Birlikte başarabiliriz...

Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz!

 

 

Doğa Yürüyüşü ve Piknik
Kapıkaya Kanyonu ve Varda Köprüsü Doğa Yürüyüşü ve Piknik
Etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin kaç kişi katılacaklarını 0553 898 86 01 nolu sendika telefonuna bildirmeleri rica olunur.
Şube Yürütme Kurulu

Görüntünün olası içeriği: yazı ve açık hava

Özgürlük, Barış Ve Kardeşlik Bayramı Newroz Kutlu Olsun!

Bu yıl Newroz bayramı, geçen yıl olduğu gibi, siyasi iktidar ve arkasındaki güçlerin toplumu sürekli kutuplaştıran, farklı kimlik, inanç ve düşüncelerin yok sayıldığı ya da ötekileştirildiği bir ortamda kutlanmaktadır. Siyasi iktidar, OHAL’in arkasına sığınarak hayata geçirmeye çalıştığı baskıcı, otoriter uygulamalarını kabul etmeyen kesimlere yönelik baskı, tehdit ve gözaltılara, her yıl olduğu gibi bu yıl da Newroz kutlamaları öncesinde başlamış, kitlesel kutlamalara gölge düşürülmek istenmiştir.

Görüntünün olası içeriği: yazı

İnsanlığın ve toplumların tarihi, aynı topraklarda yaşayan halkların demokratik bir ortamda kardeşçe, eşit haklara ve ortak hukuka dayalı olarak bir arada yaşamalarının yolunu ve örneklerini defalarca göstermiştir. Bugün Türkiye’de yaşayan farklı etnik kimliklere sahip milyonlar, geçmişte yaşanan acıların bir daha yaşanmamasını, ülkenin dört bir yanında savaş çığırtkanlığının değil, barışın ve gerçek anlamıyla kardeşliğin egemen olmasını istemektedir.

Son yıllarda iktidar destekli olarak yükseltilen, farklı kimlik, inanç ve düşünceleri baskı altına almaya dayanan politika ve uygulamalar, ülkemizde yıllardır barış içinde bir arada yaşamış olan halkların birliği ve kardeşliği karşısında en önemli tehdit olmuştur.

2018 Newroz’u gerek Türkiye’de, gerekse Ortadoğu’da barışa ve huzura en çok ihtiyaç duyulan bir döneme denk gelmiştir. Bugüne kadar yaşanan bütün kışkırtmalara, kutuplaştırıcı politikalara rağmen, 2018 Newroz’unun halklar arasında yaratılmak istenen düşmanlık duygularının ortadan kaldırılmasının somut bir adımı olması gerektiği açıktır. Ancak bu somut adımların atılması durumunda, Türkiye topraklarında daha fazla acının yaşanması ve gözyaşının akması engellenebilir.

Hiç kimsenin kimliği, inancı, cinsiyeti, siyasi görüşü nedeniyle ötekileştirilmediği, eşit, özgür ve demokratik bir ülkede yaşamanın yegâne koşulu, pek çok yönden iç içe geçmiş olan emek, demokrasi ve barış mücadelesinin birlikte savunulması, emperyalist güçler ve işbirlikçilerinin ekonomik-siyasal çıkarlarına dayanan her türlü şiddet ve savaş politikalarına karşı ısrarla yaşamı ve yaşatmayı savunmaktır.

Binlerce yıllık köklü tarihi ve kültürel değerleriyle Anadolu ve Mezopotamya topraklarında yaşayan bütün halklar için barış ve kardeşlik tutumunda ısrar edilmesi, bu topraklarda yaşayan halklara verilecek en büyük hediye olacaktır. Bu yapılmadığı sürece gerçek anlamda demokrasiyi kazanmak, ülkemizdeki farklı kimlik ve inançların özgürce yaşamasını sağlamak, emek, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin önünde yükselen engelleri kaldırmak mümkün değildir.

Türkiye’de ve bölgede savaşa, işgallere, emperyalist müdahalelere karşı halkların demokrasi, eşitlik ve özgürlük taleplerinin güç ve destek kazanması, emekçilerin barış mücadelesinden ve yaşamdan yana taraf olmasıyla, hak ve özgürlükler için örgütlü mücadelenin yükseltilmesiyle mümkündür.

Savaşlar karşısında barışın, halklar arasında yaratılmak istenen düşmanlık duyguları karşısında gerçek anlamda eşitliğin hakim olduğu, eşit, özgür, laik ve demokratik bir Türkiye mücadelesi sürdüğü sürece egemen güçlerin amaçlarına ulaşamayacağına olan inancımız tamdır.

Eğitim ve bilim emekçileri olarak, Türkiye ve Ortadoğu halklarının Newroz bayramını eşitlik, özgürlük ve barış dileklerimizle kutluyoruz.

Eğitim Emekçileri Olarak Her Türlü Baskı ve Angaryayı Reddediyoruz! Emeğimize ve Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz!

Eğitim Emekçileri Olarak Her Türlü Baskı ve Angaryayı Reddediyoruz! Emeğimize ve Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz!

Angarya çalışma, Anayasanın 18. maddesinde; “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır” ifadesiyle yasaklanmıştır. Anayasada açıkça belirtilmesine rağmen, son yıllarda tüm kamu kurumlarında olduğu gibi, eğitim alanında çeşitli adlar altında gündeme getirilen ve eğitim emekçilerinin asli görevleri dışında yer alan pek çok iş, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ‘angarya çalışma’ haline getirilmiş ve özellikle sendikalı eğitim emekçileri üzerindeki baskılar belirgin bir şekilde artmıştır.

MEB’in pilot illerde başlattığı İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında yapılan re’sen görevlendirmeler, çeşitli kurs, proje ve protokol etkinliklerine bağlı çalışmalara zorunlu katılım, ev ziyaretleri, eğitim koçluğu, birden fazla nöbet tutmaya zorlama, öğrenci servis araçlarının kontrolü ve öğrencilere nezaret edilmesi vb. gibi doğrudan öğretmenlik mesleğinin icrası ile ilgili olmayan çok sayıda angarya iş, öğretmenlerin sınıf içindeki asli görevlerini yapmalarını engeller hale gelmiş durumdadır.

MEB’in uyguladığı projeler ve imzaladığı protokoller üzerinden öğretmenlere yönelik angarya görevler çıkarılması, esnek çalışma uygulamalarının giderek artmasını beraberinde getirmekte, eğitim emekçilerinin ‘aldıkları nefesi bile sayarak almaya başladıkları’ despotik karakterli yeni çalışma düzeni karşısında emeğimize ve mesleğimize sahip çıkacak, MEB’in baskıcı ve dayatmacı uygulamalarına karşı örgütlü gücümüzle karşı durmayı sürdüreceğiz.

KARAR ÖRNEĞİ

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ (Sekiz ayrı dilekçe için)

dilekce-26-subat-2018-tarihli-myk-karariyla-ilgili-ikinci-nobet

dilekce-26-subat-2018-tarihli-myk-karariyla-ilgili-istek-disi-hizmetici-egitim

dilekce-26-subat-2018-tarihli-myk-karariyla-ilgili-iyep-resen-gorevlendirme

dilekce-26-subat-2018-tarihli-myk-karariyla-ilgili-iyep-resen-gorevlendirme

dilekce-26-subat-2018-tarihli-myk-karariyla-ilgili-ogle-tatili-nobet-gorevi

dilekce-26-subat-2018-tarihli-myk-karariyla-ilgili-pansiyon-nobetleri

dilekce-26-subat-2018-tarihli-myk-karariyla-ilgili-rehber-ogretmen

dilekce-26-subat-2018-tarihli-myk-karariyla-ilgili-servis-araclari

İFADE ÖRNEĞİ

 

Psikolojik danışman ve rehber öğretmenler görev tanımına uygun olmayan işleri yapmaya zorlanamaz!

Servis denetiminden öğretmenler sorumlu TUTULAMAZ!