BAKANLIK VESAYETİNİN OLMADIĞI, DEMOKRATİK, KATILIMCI VE ȘEFFAF BİR İLKSAN İSTİYORUZ! Özel

BAKANLIK VESAYETİNİN OLMADIĞI,
DEMOKRATİK, KATILIMCI VE ȘEFFAF BİR İLKSAN İSTİYORUZ!
 
İlkokul öğretmenlerinin sağlık ve sosyal gereksinimlerini karșılamak ve yardımlașma amacı ile kurulmuș olan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) siyasal vesayetiyle yönetilmektedir. Yedi kișilik yönetim kurulunun dördü, üç kișilik denetleme kurulunun ikisinin MEB tarafından belirlenmesi, siyasi iradenin İLKSAN’ın yönetiminde mutlak anlamda çoğunluk olması doğru değildir.
İLKSAN’da yönetim kurulu üyeleri brüt asgari ücretin beș katı ile yedi katına varan maaș, bunlara ek olarak huzur hakkı ve harcırah almaktadırlar.
İLKSAN’da yıllardır hep aynı zihniyet yönetimde olduğundan, zaman zaman yöneticiler değișse de, bürokratik yönetim zihniyeti değișmemektedir. Bunun için öncelikle İLKSAN’ın kuruluș amacına yönelik olarak demokratik, katılımcı ve șeffaf bir yönetim anlayıșına ihtiyaç vardır.
İLKSAN’da en büyük sorun zorunlu üyelik ve MEB vesayetidir. Zorunlu üyelik, vesayet ve demokrasinin taban tabana zıt kavramlar olduğu göz önüne alındığında, ortada büyük bir çelișkinin olduğu açıktır.
Bugün 285 bin 830 İLKSAN üyesinin, 153 bin 450’si (yüzde 54) kadın; 132 bin 380’i (yüzde 46) erkektir. Üyelerinin yarısından fazlası kadın olmasına rağmen, İLKSAN yönetiminde bir tane bile kadının bulunmaması önemli bir sorundur.
 
Bir şunu diyen bir yazı 'DEMOKRATİK,KATILIM VE ŞEFFAF BİR İLKSAN İSTİYORUZ! İLKSAN'DA RANT VE TALANA SON! SÖz, YETKİ VE KARAR ÜYELERE BOITIN SEN KESK 1995' görseli olabilir
1943 yılından bu yana, ilkokul öğretmenlerinin değerleriyle ve aidatlarıyla olușan İLKSAN’daki olumsuzlukları ancak üyelerin müdahalesi durdurabilir.
 
İLKSAN’da demokratik, temsilde adaletin sağlandığı bir ana statü olușturulmalı; tüm anti demokratik ve vesayetçi hükümler kaldırılmalıdır. İLKSAN’ın geleceğine sadece İLKSAN üyeleri karar vermelidir.
İLKSAN kuruluș amacı doğrultusunda üyelerine hizmet vermeli, siyasetten bağımsız olmalıdır.
Bakanlığın İLKSAN üzerindeki vesayeti tamamen kalkmalı, İLKSAN’a yönelik siyasal müdahalelere izin verilmemelidir.
İLKSAN’ın tüm faaliyetleri açık ve șeffaf olmalı, bütün harcamalar üyeler ve kamuoyu ile paylașılmalıdır.
İLKSAN’da zorunlu üyeliğe son verilmeli, üyelikten ayrılmak isteyenler herhangi bir hak kaybına uğramamalı, kesintileri yasal faiziyle birlikte tek seferde ödenmelidir.
İLKSAN’ın sosyal yardımlarından bütün üyeler ayrımsız yararlanmalıdır.
İLKSAN ana statüsü demokratik, katılımcı ve șeffaf bir yapıya kavușturulmalıdır.
İLKSAN’da 10 üyenin de, 499 üyenin de 1 temsilci seçmesi temsilde adaletin sağlanmasının önündeki en büyük engeldir.
İLKSAN’da yönetim ve denetim kurulları sadece üyelerden olușmalı, dıșarıdan her türlü siyasi müdahaleye kapalı olmalıdır.
Üyelerinin yarısından fazlasını olușturan kadınların yönetimde eșit temsilinin sağlanması için gerekli adımlar derhal atılmalıdır.
İLKSAN kendi üyeleri öncelikli olmak üzere, her türlü denetime açık hale getirilmelidir.
Alınan kararlarda üyelerin iradesi hâkim olmalı, karar alma süreçleri demokratikleștirilmelidir.
İLKSAN’da yönetimin yüksek maaș saltanatına son verilmelidir.
 
Okunma 531 defa