Özel Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ ile Kılavuzun İptali İstemiyle Dava Açtık

7 Ağustos 2014 gün ve 29081 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ` ve aynı gün Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Genel Müdürlüğü`nün 3277566 sayılı yazılarıyla birlikte yayımlanan ‘5580 Sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu` ile Tebliğ ve Kılavuzun dayanağı olan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği`nin EK 2. maddesinin öncelikle yürütmesinin durdurulması daha sonra iptali, Yönetmeliğin dayanağını oluşturan 5580 sayılı Yasanın Ek 1. maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar verilmesi istemiyle dava açtık. 

 

Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı eğitim kurumları ekonomik sorunlarla boğuşurken, ülkemizin en büyük kentinde 60 kişilik sınıflarda, köylerinde ise yeterli donanımı olmayan ve ısıtma sorunları yaşayan birleştirilmiş sınıflarda eğitim ve öğretim yapılırken, ‘özel okullarda öğrenim gören çocuklara eğitim ve öğretim desteği adı altında` özel öğretim kurumlarının kamu kaynaklarıyla finanse edilmesi için bir dizi düzenleme yapılmıştır.

 

Önce, kamuoyunda dershanelerin kapatılması yasası olarak adlandırılan, ancak 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası, 652 sayılı KHK, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Yasası, 1416 sayılı Yasa, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası, 4706 sayılı Yasa, 1702 sayılı Yasa ile 4357 sayılı Yasalarda değişiklik yapan ve 1 Mart 2014 günü kabul edilip 14.3.2014 gün ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Yasanın 12 nci maddesiyle 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Yasasına ek madde eklenmiştir. 

 

5580 sayılı Yasada yapılan değişiklikten sonra, 20.03.2012 gün ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği de değiştirilmiş, 5.7.2014 gün ve 29051 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle, Yönetmeliğe; ‘Kanunun Ek-1 inci maddesi kapsamında eğitim ve öğretim desteği` başlıklı ek madde eklenmiştir.

 

Yönetmelik değişikliğinden yaklaşık 1 ay sonra, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca, 7 Ağustos 2014 gün ve 29081 sayılı Resmi Gazetede, ‘2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ` yayımlanmıştır. 

 

Aynı gün Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Genel Müdürlüğü`nün 3277566 sayılı yazılarıyla birlikte ‘5580 Sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu` yayımlanmıştır.

 

Tebliğde; 5580 sayılı Yasa kapsamında açılan özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde öğrenim gören 250 bin öğrenciye eğitim ve öğretim desteği sunulacağı, her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteğinin ne miktarda olacağı, illere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütler ile diğer hususların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzda belirtileceği, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin illere dağıtımında nasıl bir katsayı uygulanacağı kurala bağlanmıştır.

 

Kılavuzda ise eğitim ve öğretim desteği verilecek özel okullar, illere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul türleri ve destek verilecek öğrenci sayıları, eğitim ve öğretim desteği verilecek okul türleri, destek tutarları ve destek verilecek öğrenci sayıları, başvuru koşulları, okulların, öğrenci ve velilerinin, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin, bakanlığın ve kayıt alacak okulların yapacakları işlemler ve bunlara ilişkin formlar düzenlenmiştir.

 

‘Tebliğ` ve ‘Kılavuz` ile Tebliğ ve Kılavuzun dayanağını oluşturan Yönetmelik ve Yasa hükümleri, özel öğretim kurumlarına devam eden öğrencilere eğitim ve öğretim desteğinden söz etmektedir. Bu ifadelerle büyük bir yanılsama oluşturulmaya çalışılmaktadır. Esasen desteklenen öğrenciler değil, özel öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime devam edecek öğrenciler üzerinden özel öğretim kurumlarıdır. Bu nedenle Kılavuz ve Tebliğin öncelikle yürütmesinin durdurulması, daha sonra iptaline karar verilmesi istemiyle dava açtık.

 

Dava dilekçesini görmek için tıklayınız.

Okunma 1811 defa