2021 TİS Taleplerimiz Özel

2021 TİS Taleplerimiz

 BASINA ve KAMUOYUNA

      2021 Ağustos ayında Kamu emekçileri ile hükümet arasında toplu iş sözleşmesi yapılacak. 2021 yılı TİS sürecine yönelik Eğitim Sen Adana şube olarak Adana’daki eğitim emekçileriyle TİS taleplerine yönelik anket çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmamızda temel amacımız, eğitim emekçilerinin TİS taleplerini belirlemek ve ortaklaştırmaktı. Farklı sendikalara üye olan ve sendika üyesi olmayan arkadaşlarımız arasında gerçekleştirdiğimiz anket sonucunda elde ettiğimiz sonuçları sizlerle paylaşmak istiyoruz.  Çalışmalarımızla ilgi sonuçları vermeden önce bu çalışmayla ilgili bazı bilgileri aktarmak isteriz.

 • Bu ankete katılan eğitim emekçilerinin %71.7’i erkek, %28.3'ü kadın
 • % 89.4 'ü sendikalı, %10.6 'sı sendikasız,
 • %91.6 'sı öğretmen, %5'i idareci, %4.1'i yardımcı personel arkadaşlardan oluşmuştur.

Bir 3 kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir

 

        Ankete katılan eğitim emekçisi arkadaşlarımızın ortak sorun ve talepleri aşağıdaki gibidir:

 • 3600 ek gösterge hayata geçirilmelidir. %99,6
 • Ücretsiz kamu kreşi her emekçinin hakkı olmalıdır. %81,4
 • Artan oranlı vergi dilimi uygulamasına son verilmelidir. %94,2
 • Eğitim hayatının planlanmasında öğretmenler de söz sahibi olmalıdır. %89,9
 • Bir önceki sözleşmeden kaynaklı kayıplarımızın karşılanması için maaşlara %25 ek zam yapılmalıdır. %92
 • Eğitim ödeneği en az bir maaş tutarında olmalıdır. %92
 • Pandemi sürecinde iyice artan esnek çalışma uygulamalarına son verilmelidir.%64,2
 • Bütçeden eğitime ayırılan pay artırılmalıdır. %93,8
 • Eğitim iş kolunda her türlü güvencesiz (ücretli, sözleşmeli, taşereon vb.) çalıştırma uygulamasına son verilmelidir.%89,8
 • Toplu sözleşme eğitim çalışanlarının onayı olmadan imzalanmamalıdır.%91,2
 • TİS süreci Ekim ayında yapılmalıdır diyenlerin oranı% 81 olurken, Ağıstosta olmalıdır diyenler %19 da kalmıştır.
 • Eğitim emekçilerinin tamamına yakını mevcut maaşlarının çok yetersiz olduğunu, maaşların en az 10.000 olması gerekir diyenler % 41.6, en az 9.000 olsun diyenler %28.8, en az 8.000 olsun diyenler %18.1 dir.
 • Bütün sendikalar ortak taleplerle masaya oturmalıdır %76, her sendika kendi üyelerinin talepleriyle masaya oturmalıdır %22.7
 • Sendikaların yapacağı ortak eyleme katılırım diyenler %89.2, katılmam diyenler %10.8
 • ’’Uzaktan eğitim’’ pandemi sonrası devam etmemeli diyenler % 79.2, uzaktan eğitim devam etmeli diyenler % 20.8 dir.

 Bir 3 kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir

       Anketimize katılan Eğitim emekçilerinin diğer ortak talepleri şöyledir:

 • Ekonomik, sosyal, özlük, çalışma hayatı, toplumsal hayata yönelik temel sorunlarınız ve/veya talepler:

 

 • Ülkedeki yaşam koşullarına göre maaşlarımız çok yetersiz.
 • Öğretmenlik toplum gözünde saygınlığını yitirmiştir. Siyasi iktidarın öğretmenlere bakış açısı bunda çok önemli etken olmuştur. Öğretmenlerin mesleki saygınlığı yeniden sağlanmalıdır.
 • İşe almada, görevde yükselmede liyakat ilkesi uygulanmamaktadır. Siyasi yakınlık ve torpil liyakatin önüne geçmiştir.
 • Liyakat sistemi eğitimin her kademesinde uygulanmalı, idareci atamalarında mülakat sistemi kaldırılmalıdır.
 • Öğretmenlerin okul dışında bir araya gelecekleri sosyal, kültürel, sanatsal, spor tesisler oluşturulmalıdır.
 • TİS sürecinde sosyal medyanın, basılı ve görsel medyanın sürekli kullanılarak taleplerimizde ısrarcı olduğumuz vurgulanmalıdır.
 • Ana sınıfı öğretmenlerinin dinlenme ve teneffüs saatleri yoktur. Sabah başlayıp öğlen biten kesintisiz eğitim anlayışından vazgeçilmeli, dinlenecekleri saatler ayarlanmalıdır.
 • Geçim sıkıntısı nedeniyle öğretmenler borçlanmış durumdadır. Banka kredilerini, yeni kredi çekerek ödemek durumunda kalmaktadırlar.

 

 • Kadın eğitim emekçisi arkadaşlarımızın "Çalışma hayatı, ekonomik, siyasal, toplumsal, yasal-hukuksal, pandemi süreci vb." ilişkin talepleri:

 

 • Okullarda ve başka çalışma alanlarında cinsiyetçi yaklaşımların son bulması, kadınların işyerlerinde tam eşitlik hakkına sahip olması gerekir.
 • Cinsiyet eşitsizliği her alanda yok edilmelidir.
 • Çocuk bakımı ve eğitimiyle ilgili ücretsiz kreş, anaokulu zorunlu olmalıdır.
 • Her okulda kadın idareci zorunluluğu getirilmelidir.
 • Kadınların sosyal, kültürel ve sanatsal yeteneklerinin geliştirilmesi için ortamlar hazırlanmalıdır.
 • İstanbul Sözleşmesi uygulanmalıdır, kaldırılamaz.

 Bir 3 kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir

 • Toplu sözleşme taleplerini kazanmak için emekçiler ve sendikalar nasıl bir mücadele yolu izlemelidir, ne yapmalıyız? soruna yönelik öneriler şöyledir:
 • Ortak talepler belirlenmeli
 • Sendikalar ortak hareket etmeli
 • Sendikalar birlikte, kararlı ve sürekli mücadele etmeli
 • Ortak grevler yapılmalı
 • TİS sürecinde farklılıklarını bir kenara bırakan, sadece kamu emekçilerinin çıkarlarını gözeten bir tutum alınmalı.
 • Sendikaların iktidar partisi ve diğer siyasi partilerden bağlarını kopararak, özlük ve ekonomik haklara yönelmeleri gereklidir.

Bir 1 kişi, ayakta ve açık hava görseli olabilir

Değerli basın emekçileri

2021 TİS sürecinden eğitim emekçilerin beklentisi, taleplerinin ve sorunlarının ortaklaştırılmasıdır. Ortaklaştırılan bu taleplerin, oluşturulan bir TİS taslağıyla, hükümetin karşısına bütün sendikaların birlikte çıkmasını istemektedirler.  Eğitim emekçileri, ortak talepler çerçevesinde oluşturulan böyle bir TİS taslağının yaşam bulması için birlikte hareket etmeye, grev dahil her eyleme destek vermeye hazır olduklarını da ifade etmektedirler.

Konfederasyonumuz KESK’in kamu emekçilerinin ortak talepleri için mücadeleye hazır olduğunu biliyoruz. Ağustos ayında yapılacak TİS görüşmelerinde, KESK’in ortak mücadele için kararlığı ve samimiyeti ortadadır. Bu toplu sözleşme sürecinde diğer sendikaların da eğitim emekçilerinin talep ve isteklerine bağlı kalarak birleşik, ortak bir mücadeleyi örgütlemesini bekliyoruz.

Eğitim Sen Adana şube yürütme kurulu adına

 HÜSEYİN KAYA

Şube Başkanı

YAŞASIN EĞİTİM-SEN

YAŞASIN KESK

YAŞASIN BİRLEŞİK MÜCADELEMİZ.

Okunma 59 defa Son Düzenlenme Perşembe, 24 Haziran 2021 17:43