“Anayasa Tartışmaları, Eğitim Ve Yükseköğretim Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı”

“Anayasa Tartışmaları, Eğitim Ve Yükseköğretim Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” Çukurova Üniversitesi’nde 6 Nisan Cuma Günü Gerçekleştirildi.

Yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasına karşı mücadelemizi daha fazla güçlü kılabilmek için yürüttüğümüz etkinliklerin ikincisi olan “Anayasa Tartışmaları, Eğitim Ve Yükseköğretim Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” Çukurova Üniversitesi’nde 6 Nisan Cuma günü gerçekleştirildi.

11.04.2012

Yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasına karşı mücadelemizi daha fazla güçlü kılabilmek için yürüttüğümüz etkinliklerin ikincisi olan “Anayasa Tartışmaları, Eğitim Ve Yükseköğretim Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” Çukurova Üniversitesi’nde 6 Nisan Cuma günü gerçekleştirildi. Çalıştay, sendikamız Yükseköğretim Bürosu, Adana Şubemiz, Çukurova Üniversitesi Temsilciliğimiz ve Çukurova Öğretim Elemanları Derneği işbirliği ile düzenlendi.

   

Açılış konuşmalarında, Çukurova Üniversitesi Eğitim Sen Temsilcilimiz Yrd. Doç. Dr. Bedri Aydoğan, yürütülen faaliyetler hakkında kısa bir bilgi vermiştir. Ardından Prof. Dr. Adnan Gümüş, çalıştayın konu başlıklarına dair çerçeve niteliğinde bir konuşma yapmış, oluşturulmak istenen yeni üniversite modeline karşı Eğitim Sen’in ileri sürdüğü kollegyal modelin geliştirilmesi gerekliliğini ifade ederek sözü sendikamız Merkez Örgütlenme Sekreteri Mustafa Ecevit’e bırakmıştır. Mustafa Ecevit ise 12 Eylül darbecilerinin yargılandığı bir süreçte, düzenlenecek böylesi çalıştaylar ile 12 Eylül’ün hukuk ve kurumlarıyla gerçek yüzleşmenin sağlanabileceğini ifade etmiştir. 4+4+4 şeklinde ifade edilen yasanın ve Kamu Emekçileri Sendikaları yasasının, 12 Eylül yargılanıyor denilirken gündemimize girmesini, 12 Eylül faşizminin halen kurumsallaştırılmaya çalışıldığının bir ifadesi olduğunu vurgulamıştır. Üniversiteler üzerindeki baskı ve yeni müşterileştirme politikalarına karşı yürüttüğümüz mücadelenin güçlenmesi için her türlü bedelin ödenmeye hazır olunduğunu belirtti. Çalıştayın düzenlenmesinde katkı sunan Çukurova Öğretim Elemanları Derneği adına Prof. Dr. İbrahim Ortaş da bir konuşma gerçekleştirerek, üniversitelerde YÖK aracılığıyla yürütülen siyasal müdahalenin giderek arttığını, eleştirel düşüncenin yok edilmek istendiğini ve öğretim elemanlarının sosyal, ekonomik ve özlük haklarında ciddi sorunlar olduğunu belirtti.

 

Çalıştayın açılış konuşmalarından sonra YÖB üyeleri ile çalıştaya katılanların da yer aldığı Adana Şubemizin öncülüğünde “Toprağıma, Öğrencime, Üniversiteme Dokunma!” başlıklı bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Adana'da yeni kurulan Bilim ve TeknolojiÜniversitesi'ne kampus alanı olarak gösterilen Çukurova Üniversitesi'nin (ÇÜ) 'Narenciye Gen Bahçesi'nde zemin etüt çalışması yapılmasını engellemek isteyen öğretim üyelerine çevik kuvvet polislerinin müdahalesi ve üniversite kampusunun rant alanı haline getirilmesi kınandı.

 


Çalıştayın “Üniversitelerde Yaşananlar Ve Akademik Özgürlüklerin Durumu” başlığındaki birinci oturumunda moderatörlük yapan Doç. Dr. Amet Hilal, Lima Bildirgesi’ndeki akademik özgürlük tanımından yola çıkarak, YÖK’ün yasakçı yapısının üniversiteler üzerinde ne tür olumsuz etkiler yaptığını ifade etti. Bu kapsamda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4. maddesi ile nasıl öğrenci yetiştirilmek istendiğini belirten Hilal, 54. maddedeki disiplin soruşturmaları ile ilgili düzenlemeyi işaret ederek Rektörlere tanınan geniş yetkilerin altını çizdi. İkinci moderatör Araş. Gör. Aydın Arı ise akademik özgürlüğe nasıl yaklaştığımızın önemli olduğunu belirtip öğrencilerin hakları, meslek etiği, işletmecilik ideolojisi ve diğer personelin hakları akademik özgürlüğü nasıl etkilediğinin irdelenmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu çerçevede, geçici ve düzensiz çalışma biçiminin yaygınlaşması, yönetim biçiminin otoriterleşmesi, akademik disiplinlerin özerklik kaybı, akademik çalışmaların standartlaştırılması ile ölçme sistemleri, mesleki ve akademik etik sorunları ve üniversitenin diğer bileşenlerinin sorunlarına karşı ortaklaşmamanın akademik özgürlüğü zedeleyen sürecin zeminini oluşturduğunu ifade etmiştir.

 


Çalıştayın “Bologna Süreci’nde Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması, Performans, Akreditasyon ve Anayasa Tartışmaları” başlıklı ikinci oturumda ise Dr. Meryem Kurtulmuş Kıroğlu, YÖK’ün belirlediği dönüşüm ilkelerinin ve Bologna Süreci’nin, üniversitedeki yürütülen hizmetin ticarileşmesinden başka bir şey olmadığını ifade etti. Doç. Dr. Süleyman Ulutürk ise “Türkiye’de Yükseköğretimin Finansmanı ve Performans Değerlendirme” başlıklı sunumunda yeni kamu işletmeciliği modeline ve bu modelin finansman açısından getirdiği yeni uygulamalara ayrıntılı şekilde değinerek, performans denetimi uygulamalarının bu sistem içerisindeki yerini ifade etti.

 

“Temel Eğitim, 4+4+4 Kademelendirme Ve Öğretmen Yetiştirme Tartışmaları” başlığındaki son oturumda Araş. Gör. Onur Seçkin 4+4+4 modelinin, kapitalizmin gelişimine paralel yeni bir rejim kurma çabasının ürünü olduğunu vurguladı. 4+4+4’ün yalanlarla dolu bir teklif olduğunu ifade ederek, parasız eğitim ifadesinin çıkarılması, 3308 sayılı yasa maddesindeki meslek lisesi öğrencilerinin ucuz iş gücü haline getirilmesi yönünde yapılan değişiklik ve çocuk haklarını ortadan kaldıran düzenlemelerin yer almasının önemine dikkat çekti. Eğitim Fakültelerinin bu konuya dair sessizliğine değinen Seçkin, yasanın uygulanması sürecine dair şimdiden yeni mücadele araçlarının geliştirilmesi zorunluluğunun altını çizdi. Prof. Dr. Yaşare Arnas Aktaş ise 4+4+4 şeklinde ifade edilen yasa ile zorunlu eğitim yöneliminden çıkıldığını, bunun sonucu olarak okul öncesi eğitim sorununun dışarıda bırakıldığını ifade etti. Okul öncesi eğitim sorununu çözmeden eğitim sistemindeki temel sorunların çözülmesinin mümkün olmadığını belirten Prof. Aktaş, 5 yaşından sonra çocukların ilkokula başlamasının bilişsel açıdan çocukların çok fazla sorun yaşamasına neden olacağını ifade etti. Çocuğun erken yaşta okula başlamasının çocukta özgüven eksikliğine, başarısızlığa ve okuldan uzaklaşmasına neden olacağını belirterek, 5 yaşında çocuğun okula başlamasıyla bu kuşağın harcanmış olacağını vurguladı. Prof. Aktaş, çocuklarımızın elinden çocukluklarını almaya kimsenin hakkının olmadığını da belirtti.

 


Çalıştaydan Çıkan Sonuçlar, 7 Nisan Cumartesi Günü Yükseköğretim Bürosu Toplantısında Değerlendirildi.

Eğitim Sen Yükseköğretim Bürosu toplantısının 8. dönem üçüncü toplantısında, “Anayasa Tartışmaları, Eğitim Ve Yükseköğretim Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” değerlendirilerek, çalıştaydan çıkan sonuçlar ve bu çerçevede geliştirilebilecek politikalar tartışılıp, Merkez Yürütme kurulu’na iletilmek üzere önerileştirildi.

Okunma 1994 defa