Haziran 2021

2021 TİS Taleplerimiz

 BASINA ve KAMUOYUNA

      2021 Ağustos ayında Kamu emekçileri ile hükümet arasında toplu iş sözleşmesi yapılacak. 2021 yılı TİS sürecine yönelik Eğitim Sen Adana şube olarak Adana’daki eğitim emekçileriyle TİS taleplerine yönelik anket çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmamızda temel amacımız, eğitim emekçilerinin TİS taleplerini belirlemek ve ortaklaştırmaktı. Farklı sendikalara üye olan ve sendika üyesi olmayan arkadaşlarımız arasında gerçekleştirdiğimiz anket sonucunda elde ettiğimiz sonuçları sizlerle paylaşmak istiyoruz.  Çalışmalarımızla ilgi sonuçları vermeden önce bu çalışmayla ilgili bazı bilgileri aktarmak isteriz.

 • Bu ankete katılan eğitim emekçilerinin %71.7’i erkek, %28.3'ü kadın
 • % 89.4 'ü sendikalı, %10.6 'sı sendikasız,
 • %91.6 'sı öğretmen, %5'i idareci, %4.1'i yardımcı personel arkadaşlardan oluşmuştur.

Bir 3 kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir

 

        Ankete katılan eğitim emekçisi arkadaşlarımızın ortak sorun ve talepleri aşağıdaki gibidir:

 • 3600 ek gösterge hayata geçirilmelidir. %99,6
 • Ücretsiz kamu kreşi her emekçinin hakkı olmalıdır. %81,4
 • Artan oranlı vergi dilimi uygulamasına son verilmelidir. %94,2
 • Eğitim hayatının planlanmasında öğretmenler de söz sahibi olmalıdır. %89,9
 • Bir önceki sözleşmeden kaynaklı kayıplarımızın karşılanması için maaşlara %25 ek zam yapılmalıdır. %92
 • Eğitim ödeneği en az bir maaş tutarında olmalıdır. %92
 • Pandemi sürecinde iyice artan esnek çalışma uygulamalarına son verilmelidir.%64,2
 • Bütçeden eğitime ayırılan pay artırılmalıdır. %93,8
 • Eğitim iş kolunda her türlü güvencesiz (ücretli, sözleşmeli, taşereon vb.) çalıştırma uygulamasına son verilmelidir.%89,8
 • Toplu sözleşme eğitim çalışanlarının onayı olmadan imzalanmamalıdır.%91,2
 • TİS süreci Ekim ayında yapılmalıdır diyenlerin oranı% 81 olurken, Ağıstosta olmalıdır diyenler %19 da kalmıştır.
 • Eğitim emekçilerinin tamamına yakını mevcut maaşlarının çok yetersiz olduğunu, maaşların en az 10.000 olması gerekir diyenler % 41.6, en az 9.000 olsun diyenler %28.8, en az 8.000 olsun diyenler %18.1 dir.
 • Bütün sendikalar ortak taleplerle masaya oturmalıdır %76, her sendika kendi üyelerinin talepleriyle masaya oturmalıdır %22.7
 • Sendikaların yapacağı ortak eyleme katılırım diyenler %89.2, katılmam diyenler %10.8
 • ’’Uzaktan eğitim’’ pandemi sonrası devam etmemeli diyenler % 79.2, uzaktan eğitim devam etmeli diyenler % 20.8 dir.

 Bir 3 kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir

       Anketimize katılan Eğitim emekçilerinin diğer ortak talepleri şöyledir:

 • Ekonomik, sosyal, özlük, çalışma hayatı, toplumsal hayata yönelik temel sorunlarınız ve/veya talepler:

 

 • Ülkedeki yaşam koşullarına göre maaşlarımız çok yetersiz.
 • Öğretmenlik toplum gözünde saygınlığını yitirmiştir. Siyasi iktidarın öğretmenlere bakış açısı bunda çok önemli etken olmuştur. Öğretmenlerin mesleki saygınlığı yeniden sağlanmalıdır.
 • İşe almada, görevde yükselmede liyakat ilkesi uygulanmamaktadır. Siyasi yakınlık ve torpil liyakatin önüne geçmiştir.
 • Liyakat sistemi eğitimin her kademesinde uygulanmalı, idareci atamalarında mülakat sistemi kaldırılmalıdır.
 • Öğretmenlerin okul dışında bir araya gelecekleri sosyal, kültürel, sanatsal, spor tesisler oluşturulmalıdır.
 • TİS sürecinde sosyal medyanın, basılı ve görsel medyanın sürekli kullanılarak taleplerimizde ısrarcı olduğumuz vurgulanmalıdır.
 • Ana sınıfı öğretmenlerinin dinlenme ve teneffüs saatleri yoktur. Sabah başlayıp öğlen biten kesintisiz eğitim anlayışından vazgeçilmeli, dinlenecekleri saatler ayarlanmalıdır.
 • Geçim sıkıntısı nedeniyle öğretmenler borçlanmış durumdadır. Banka kredilerini, yeni kredi çekerek ödemek durumunda kalmaktadırlar.

 

 • Kadın eğitim emekçisi arkadaşlarımızın "Çalışma hayatı, ekonomik, siyasal, toplumsal, yasal-hukuksal, pandemi süreci vb." ilişkin talepleri:

 

 • Okullarda ve başka çalışma alanlarında cinsiyetçi yaklaşımların son bulması, kadınların işyerlerinde tam eşitlik hakkına sahip olması gerekir.
 • Cinsiyet eşitsizliği her alanda yok edilmelidir.
 • Çocuk bakımı ve eğitimiyle ilgili ücretsiz kreş, anaokulu zorunlu olmalıdır.
 • Her okulda kadın idareci zorunluluğu getirilmelidir.
 • Kadınların sosyal, kültürel ve sanatsal yeteneklerinin geliştirilmesi için ortamlar hazırlanmalıdır.
 • İstanbul Sözleşmesi uygulanmalıdır, kaldırılamaz.

 Bir 3 kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir

 • Toplu sözleşme taleplerini kazanmak için emekçiler ve sendikalar nasıl bir mücadele yolu izlemelidir, ne yapmalıyız? soruna yönelik öneriler şöyledir:
 • Ortak talepler belirlenmeli
 • Sendikalar ortak hareket etmeli
 • Sendikalar birlikte, kararlı ve sürekli mücadele etmeli
 • Ortak grevler yapılmalı
 • TİS sürecinde farklılıklarını bir kenara bırakan, sadece kamu emekçilerinin çıkarlarını gözeten bir tutum alınmalı.
 • Sendikaların iktidar partisi ve diğer siyasi partilerden bağlarını kopararak, özlük ve ekonomik haklara yönelmeleri gereklidir.

Bir 1 kişi, ayakta ve açık hava görseli olabilir

Değerli basın emekçileri

2021 TİS sürecinden eğitim emekçilerin beklentisi, taleplerinin ve sorunlarının ortaklaştırılmasıdır. Ortaklaştırılan bu taleplerin, oluşturulan bir TİS taslağıyla, hükümetin karşısına bütün sendikaların birlikte çıkmasını istemektedirler.  Eğitim emekçileri, ortak talepler çerçevesinde oluşturulan böyle bir TİS taslağının yaşam bulması için birlikte hareket etmeye, grev dahil her eyleme destek vermeye hazır olduklarını da ifade etmektedirler.

Konfederasyonumuz KESK’in kamu emekçilerinin ortak talepleri için mücadeleye hazır olduğunu biliyoruz. Ağustos ayında yapılacak TİS görüşmelerinde, KESK’in ortak mücadele için kararlığı ve samimiyeti ortadadır. Bu toplu sözleşme sürecinde diğer sendikaların da eğitim emekçilerinin talep ve isteklerine bağlı kalarak birleşik, ortak bir mücadeleyi örgütlemesini bekliyoruz.

Eğitim Sen Adana şube yürütme kurulu adına

 HÜSEYİN KAYA

Şube Başkanı

YAŞASIN EĞİTİM-SEN

YAŞASIN KESK

YAŞASIN BİRLEŞİK MÜCADELEMİZ.

Eğitim Sen Adana Şube Yürütme Kurulu 2020-2021 yılına ait Eğitim-Öğretim yılsonu değerlendirme raporu

2020-2021 eğitim öğretim yılında eğitim alanında yaşanan gelişmeler, MEB’in eğitimin yapısal sorunlarına yönelik somut ve çözüme dayalı politikalar geliştirmek için gerekli adımları atmaktan geri durduğunu göstermiştir.

Pandemi nedeniyle uygulanan uzaktan eğitim ile ilgili sorunların çözümü için gerekli adımların atılmadığı, eğitim alanında yaşanan yapısal sorunlara kalıcı çözümler üretilmediği görülmüştür. Eğitime erişimde yaşanan sorunlar başta olmak üzere eğitimde dayatmacı politikaların sürmesi nedeniyle öğrencilerin ve öğretmenlerin mutsuz olduğu, eğitim sürecinde farklı dil, kimlik ve inançların dışlandığı, eğitimin zaten sorunlu olan niteliğinin daha da kötüleştiği, öğretmenlerin esnek, güvencesiz ve angarya çalışmaya zorlandığı bir eğitim sisteminin başarılı olması mümkün değildir.

Kamusal eğitim, siyasal iktidarın ve bir bütün olarak devletin ekonomik ve demokratik talepleri karşılamasını, eğitim hizmetinin herkes için eşit, parasız, nitelikli ve ulaşılabilir olmasını ifade eden bir kavramdır. Bir ülkede herkesin eşit koşullarda yararlanabileceği bir eğitim hakkından bahsedebilmek için eğitimin fiziksel ve ekonomik yönden de erişilebilir olması gerekir. Eğitime erişim hakkını düzenleyen her türlü ulusal/uluslararası yasa/sözleşme, devletlere bu hakkın ayrım yapılmaksızın sağlanması yükümlülüğünü getirmektedir.

Eğitim sisteminde yaşanan sorunlar, elbette ülkedeki ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda yaşanan gelişmelerden ayrı ve bağımsız değildir. Her geçen gün daha fazla piyasa ilişkileri içine çekilen, okulöncesinden üniversiteye kadar bilimin ve laikliğin değil, milliyetçiliğin, ayrımcılıkların ve inanç sömürüsünün referans alındığı bir eğitim sisteminde eğitim ve bilim emekçileri olarak kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eğitim hakkı için mücadelemizi sürdüreceğimiz bilinmelidir.

Şube Yürütme Kurulu adına

Süleyman Kavuncuoğlu

Eğitim Sen Adana Şube Sekreteri

 

2020/’21 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SONUNDA EĞİTİMİN DURUMU RAPORUN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ.

LGS iptal edilmeli!

Basına ve kamuoyuna

Pandemi bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşamın her alanını olumsuz etkilemiştir. Olumsuz etkilenen alanlardan bir tanesi de şüphesiz ki eğitim hizmetleri olmuştur.

Türkiye’de pandemi süreci MEB tarafından doğru yönetilememiş, milyonlarca öğrencimiz en temel insan hakkı olan eğitim öğretim hakkından mahrum bırakılmıştır. Okullar yüz yüze eğitime yaklaşık bir buçuk yıl kapatılmış, eğitim ailelerin olanakları ile uzaktan ve internet ortamında yapılmaya çalışılmıştır. İnterneti erişimi bulunmayan, tableti, bilgisayarı olmayan yoksul emekçi aile çocukları eğitim öğretime ulaşamamış,  bu süreç yoksul öğrencilerimiz açısından eğitimde tam bir fırsat eşitsizliğine neden olmuştur.

Okulların bir buçuk yıl kapalı kaldığı ve uzaktan eğitime erişimin eşit olmadığı koşullarda LGS’nin yapılmasının tek bir amacı vardır. Bu da parası olanın özel okul ve etütler de eğitim alan öğrencilerin başarılı olmasına ve nitelikli okullara yönlendirilmesine yöneliktir.

LGS de sorulan sorular incelendiğinde matematik sorularının zorluk derecesinin oldukça yüksek olduğu, belirleyici olan bu soruları düzenli eğitim öğretim görmeyen öğrencilerimizin doğru yanıtlaması mümkün değildir.  Bu süreçte eğitim öğretime ulaşamayan yoksul emekçi ailelerin çocukları başarısızlığa mahkûm edilmiştir.

Özel okullar, etüt ve dershaneler bir biçimde yüz yüze eğitime devlet okullarına göre daha fazla devam etmiştir. LGS sorularını çözmek bu nedenle özel okul, etüt ve dershaneler de eğitim alabilen öğrencilerin avantajına dönüşmüştür. Yaşanan bu fırsat eşitsizliği nedeniyle LGS iptal edilmeli, bütün ortaöğretim okullarının niteliği eşitlenerek, eğitim nitelikli ve kamusal hak olarak bütün öğrencilerimize eşit sunulmalıdır. Böylelikle nitelikli lise projesinden vazgeçilmeli, her öğrenci evine en yakın liselerde eğitim öğretim görmelidir.

 

Hüseyin KAYA

Eğitim Sen Adana Şube Başkanı

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NDE UYARIYORUZ: YOK EDİCİ BU ANLAYIŞLA GİDİLİRSE “ÇEVRE” DİYE BİR ŞEY KALMAYACAK!
 
Bugün, 5 Haziran’ın Dünya Çevre Günü olarak ilan edilmesine sebep olan 1972 Stockholm İnsan ve Çevre Konferansı’nın, yani dünyanın ilk Birleşmiş Milletler çevre zirvesinin 49. yılı. Bundan tam 49 yıl önce, bilim insanları mevcut ekonomik büyüme modelinin hem kaynakların tükenmesine yol açacağını, hem de atıklarıyla doğayı tahrip ederek yeryüzünü yaşanmaz bir gezegen haline getireceğini söylemişlerdi. Ekonominin, bir başka deyişle kapitalizmin değil; yaşamın, doğanın ve insan uygarlığının sürdürülebilir olmasını sağlamak için hedefler belirlemişlerdi. Bugün de dünyanın en önemli bilim insanları; ekonomik büyüme, kalkınma, siyasi ve askeri egemenlik kurma adına aynı şekilde devam edilirse küresel ısınma, kuraklık, iklim felaketleri, ormansızlaşma, canlı türlerinin ve biyoçeşitliliğin ortadan kalkması ve ekolojik krizin geri dönülmez noktaya gelmesi nedeniyle, önümüzdeki yıllarda üzerinde yaşayabileceğimiz özelliklere sahip bir dünyanın kalmayacağını net bir şekilde belirtiyorlar.
Bir 2 kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir
 
Eskiden bunun için vadeyi yüzyılın sonu olarak veren bilim insanları, artık bu kadar iyimser değiller. Bu yok edicilik hızla devam ederse, bir 49 yıl sonra “çevre” den söz etmek mümkün olmayacaktır. Çünkü; iklim değişikliği nedeniyle dünya 2050’ye kadar ortalama 2-3 derece daha ısınacak, ortalığı sel alacak, tarımsal üretim düşecek, denizlerde balık kalmayacak, iklim değişikliğinin gıda krizi, açlık ve iklim göçleri gibi sosyo-ekonomik sonuçları dünyamızı bugünkünden çok daha ağır ve yaşamsal krizlere sürükleyecek... İnsanı doğadan koparan, iklimi değiştiren ve ekolojik krizi derinleştiren şey, büyüme saplantısıyla gözü dönmüş, kârdan başka bir hedef gözetmeyen ve her alanda eşitsizliği, adaletsizliği körükleyen kapitalist sistemdir.
 
Bizler, Adanalı ekolojistler olarak, ekolojik krizden cinsiyet eşitsizliğine, yoksulluktan savaşlara kadar aşırı tüketime dayalı endüstriyel kapitalizmin derinleştirdiği tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için mücadele etmeye kararlı olduğumuzu, çevre meselesi diye küçümsenen ve siyasetin ilgi alanından çıkarılmaya çalışılan bu sorunların aslında bir sistem sorunu olduğunu vurguluyoruz.
Türkiye son 19 yıldır, tam da böyle, ekonomik büyüme saplantısının esir aldığı, özgürlük, eşitlik, dayanışma gibi hiçbir değeri tanımayan, tıpkı işçi ve emekçi düşmanı olduğu gibi, doğaya ve diğer canlılara da düşman olan, onları ezen ve yok eden bir iktidar tarafından, AKP iktidarı tarafından yönetiliyor.
 
Bugün AKP iktidarının vazgeçemediği şeyler, doğayı ve insanın doğayla uyumunu yok sayan enerji, tarım, madencilik ve sanayi politikalarıdır. AKP iktidarının yaşam alanlarını ve doğasını korumak için mücadele eden insanlara rağmen, bu yıkıcı politikaları sürdürmek için aldığı önlemler, barışı ve demokrasiyi de tahrip ediyor. Türkiye bu politikalar nedeniyle dünyanın iklim, biyoçeşitlilik gibi tüm çevre göstergelerinde, dünya ülkeleri arasında son sıralarda yer alıyor. Artık bütün dünyanın vazgeçme yolunda olduğu nükleer enerjiye, kara sevdaya tutulmuş gibi bağlanan iktidar, Akkuyu ve Sinop’ta nükleer santral kurmakta ısrar ediyor. Oysa Mersin ve Sinop halkları nükleer santrala karşı yıllardır direniyorlar ve yapılan kamuoyu araştırmalarına göre Türkiye’de yaşayan her üç kişiden en az ikisi nükleere hayır diyor. Çernobil ve Fukuşima nükleer felaketleri bile AKP iktidarınca önemsenmiyor.
 
Öte yandan iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının atmosfere salımı son yıllarda dünya rekoru kıracak şekilde artmıştır. AKP hükümeti, iklime, çevreye ve sağlığa en fazla zarar veren kömürlü termik santrallar kurmaktan vazgeçmiyor. Bölgemizde de bu öldürücü politikanın örneklerini yaşıyoruz. 20 yıldır çevreyi zehirleyen İSKEN kömür santrali yetmezmiş gibi, şimdi de yine Sugözü Köyü’nde ve İSKEN’in 7 km. yakınında Çinli firmaların sahibi olduğu EMBA kömür santraline izin verildi ve bu santral de yakında zehir saçmaya başlayacak. Tufanbeyli İlçesi’nde ENERJİ-SA’nın kurduğu kömür santrali de saatte 1.000 ton kömür yakmaya on senedir devam ediyor.
Bir 6 kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir
 
 
Yanlış enerji politikaları bununla da bitmiyor. 2023’e kadar Türkiye’nin hidroelektrik potansiyelinin tamamını kullanmak gibi akıl dışı bir strateji belirleyen hükümet, akan tek bir dere bırakmayacak şekilde 4 bin hidroelektrik santralin yapımını zorluyor.
 
Bütün derelerin kurutulması, bütün vadilerin yok edilmesi, insanların ve tüm canlıların bağımlı olduğu su kaynaklarının şirketlere satılması dur durak tanımıyor. Kaz Dağlarında, İkizdere de, Van da madencilik şirketlerinin tahribatı devam ediyor, Kanal İstanbul gibi akıl ve bilim dışı projeler inatla uygulanmak isteniyor. Yürütülen ekoloji mücadelesi, aslında demokrasi mücadelesidir. Doğanın ve gelecek kuşakların hakları için verilen ekoloji mücadelesi, barış ve demokrasi mücadelesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
 
Şehrimiz Adana, son aylarda Avrupa’dan getirilen plastik çöplerin ortalığa saçılması, yakılması, tarım alanlarına gelişigüzel gömülmesi ve su kanallarına dökülmesi ile oluşan kirlilik ile gündemden düşmedi. Uluslararası basın ve daha sonra ulusal ve yerel basın konuyu gündeme taşıdılar. Ülkemizi ve şehrimizi başka ülkelerin çöplüğü haline getiren AKP hükümetinin bu yanlış politikasını elbette protesto ediyoruz. Ama, yasal görevi çöpleri toplamak ve toplanan çöpleri bertaraf etmek olan İlçe ve Büyükşehir belediyelerinin yaşanan bu olumsuz durum konusunda tavırlarını da görmezden gelemeyiz. Oy verdiğimiz belediyelerimiz yaşanan bu çöp rezaleti konusunda hiçbir şey yapmadıkları gibi, bunun doğal sonucu olarak da bir tek söz söylemediler. Kendilerini görevlerini yapmaya davet ediyor ve durumun takipçisi olacağımızı bilmelerini istiyoruz.
Söz belediyelerden açılmışken bir talebimizi daha seslendirmemiz gerekiyor. Bilindiği gibi; Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke İlçelerinden geçen Göksu Irmağı Çatalan Barajı’na dökülmektedir. Bu üç ilçede de atık su arıtma tesisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla yıllardır bu üç ilçenin atık suları arıtılmadan Çatalan Barajı’na taşınmaktadır. Adana’nın içme suyunun temizliğinin gelecek kuşaklar için de garantiye alınması için söz konusu ilçelerde atık su arıtma tesislerinin bir an önce yapılması aciliyet ve öncelik taşımaktadır. Büyükşehir belediyesi bir an önce yasaların kendisine yüklediği görevini yerine getirmelidir.
 
Bir 2 kişi, ayakta duran insanlar, ağaç ve açık hava görseli olabilir
 
SEVGİLİ ARKADAŞLAR, DEĞERLİ BASIN EMEKÇİLERİ, ADANALI EKOLOJİSTLER,
 
Doğayı insanın mülkü olarak gören, doğal varlıkları sınırsızca ve sorumsuzca tüketen politikaları reddedenler olarak diyoruz; doğanın sahibi değiliz. Parçasıyız. Tüm bu sorumsuz politikaların gezegenimiz adına geri dönüşü olmayacağını da biliyoruz.
 
Tüm canlıların yaşam kaynağı olan doğanın para kazanma aracı olarak görülmesini ve ticarileştirilmesini reddediyoruz. Doğa, ticari bir mal değildir. Ranta kurban edilmemelidir.
Doğal varlıklarımız üzerinde vahşi saldırılara karşı, seslerimizi, ellerimizi, yüreklerimizi ve mücadelelerimizi birleştirme zamanıdır.
Sesimizi duyan her bireyi, her örgütü Dünya Çevre Günü’nde, tüm canlıları ve yaşam alanlarını korumaya ve bu uğurda verilen mücadeleye destek vermeye çağırıyoruz.
 
ADANA EKOLOJİ PLATFORMU Adına
Cemil Özen
Eğitim Sen Adana Şube Özlük ve Hukuk Sekreteri

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÜZERİNDEN ÇAĞDAŞ DEĞERLERİ LANETLEYENLERİ NE HALKIMIZ, NE DE TARİH AFFEDECEKTİR.

Ayasofya’da 29 Mayıs 2021 tarihinde imam Mustafa Demirkan’ın Atatürk’e yönelik sözleri toplumsal vicdanı rahatsız etmiştir. Bu imam, hakaret içeren sözlerini devleti en yüksek düzeyde temsil edenlerin önünde sarfetmiştir. Devlet erkânının bu hakaretler karşısındaki tepkisizliği ve sessizliği kabul edilemez. İmam Mustafa Demirkan, Atatürk'e yönelik hakaret edip, lanet okuyanlar içinde ne ilk olmuştur, bu gidişata göre ne yazık ki ne de son olacaktır. Ancak şunun iyi bilinmesi gerekir ki bu lanet okuma tavrı politik bir tutumdur. Aydınlıkla-karanlığın tarih boyunca yapmış olduğu mücadelenin bir sonucudur. Atatürk’e yönelik bu saldırının nedenlerini biliyoruz. Bu saldırının asıl nedeni özgür düşünceye, bilime, akla, laikliğe, aydınlığa, vb. yüzyıllar boyunca tarihten süzülerek gelen insani değerlere karşı duydukları rahatsızlıktır.İnsanları kul olarak gören, güdülmesi gereken bir sürüymüş gibi gören zihniyetin ürünüdür.  Kolay yoldan halkın sırtından yüzyıllardır geçinen, sömürgen zihniyetin ürünüdür.

Atatürk'e yapılan bu saldırı halkımızı rahatsız etmiştir. Atatürk'e yapılan bu lanet okuma aslında, Kurtuluş savaşında emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi vererek hayatlarını kaybeden, ya da gazi olan on binlerce insana yapılan bir lanet okumadır.

Bu laneti okuyanlar, kendi saltanatları sürsün diye, halkın geri kalmasını isteyen, onları itaatkâr bir toplum haline getirmek isteyenlerdir

Bu lanet, din ve vicdan hürriyeti olan laikliğe okunmuştur..

Bu lanet, emperyalizme karşı duranlara, özgürlük mücadelesi verenlere okunmuştur.

Bu lanet, her türlü ayrımcılığa karşı eşitlik isteyenlere, baskıcı politikaya karşı kadınların eşitlik mücadelesine okunmuştur.

Bu lanet, bilimi rehber edinerek güzel yarınları kuracak olan aydınlık gençlere okunmuştur.

Bu lanet, emek mücadelesi verenlere okunmuştur

Eğitim Sen olarak, aydınlıktan, bilimden, emekten, laiklikten yana olmaya devam edeceğiz. Kirli ilişkilerle ülkeyi yönlendirmeye çalışanlara karşı durmaya devam edeceğiz.

Mustafa Kemal Atatürk üzerinden çağdaş değerleri lanetleyenleri ne halkımız, ne de tarih affedecektir.

Eğitim Sen Adana şube olarak halkımızı aydınlık değerlerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz.

 

Eğitim-Sen Adana Şube Yürütme Kurulu adına

Hüseyin KAYA

Şube Başkanı