Çarşamba, 14 Ekim 2020

Sendika üyelerimizin 2020-2021 Eğitim – Öğretim yılında; ikinci nöbet,  istekleri dışında verilecek görevlendirmeler, görev tanımlarına uymayan ve zorunlu tutulan görevleri yapmamalarına v.b. durumlara ilişkin Merkez Yürütme Kurulumuzun aldığı karar

1) Anayasa'da tanımlanan angarya yasağının ihlali niteliğinde, sendikamız üyesi öğretmenlerin mesai saatleri dışında resen görevlendirildikleri hizmet içi eğitimlere, kurslara, seminerlere ve protokoller ve projeler kapsamında yapılacak etkinliklere 2020-2021 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar katılmamaları kararı alınmıştır.

2) Öğretmenlere istekleri dışında verilen ev ziyaretleri ve eğitim koçluğu gibi görev tanımlarıyla uygun olmayan ve hukuka aykırı görevlendirmelerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar yerine getirilmemesi kararı alınmıştır.

3) Sendikamız üyesi öğretmenlere aynı hafta içerisinde verilecek ikinci ve daha fazla nöbet görevlerinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar yerine getirilmemesi kararı alınmıştır.

4) Sendikamız üyesi öğretmenlere, kendi okulları dışında resen verilen pansiyon nöbetlerinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar yerine getirilmemesi kararı alınmıştır.

5) Öğretmenlerin nöbet görevleri arasında yer almayan ancak yapmaya zorlandıkları okul servis araçlarının plakalarının not edilmesi, servis aracı sürücüsünün ve servis aracının kontrol edilmesi; öğrencilerin servis aracından inmesi ve binmesine nezaret edilmesi ve servis araçlarının gelmesine kadar geçen süre içerisinde öğrencilerle beraber beklenmesi şeklinde okul idarelerince verilen görevlerin sendikamız üyesi öğretmenlerce 2020-2021 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar yerine getirilmemesi kararı alınmıştır.

6) Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında her eğitim-öğretim yılında doldurulan "Öz Değerlendirme Formlarının” 2020-2021 eğitim-öğretim yılı boyunca sendikamız üyesi öğretmenlerce doldurulmaması karan alınmıştır.

7) Kişisel verileri içeren, öğretmenlerin görev tanımı içerisinde yer almayan ve zorunlu tutulan anketlerin sendikamız üyeleri tarafından 2020-2021 eğitim-öğretim yılı boyunca doldurulmaması kararı alınmıştır.

8) Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri tarafından öğretmenlerin soru hazırlamak zorunda bırakılmasına karşı sendikamız üyesi öğretmenlerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı boyunca istekleri dışında soru hazırlamaması kararı alınmıştır.

 

Örnek Dilekçe de alınan kararlardan hangisi yapılmayacaksa değiştirilecektir. İkinci nöbet görevi örnek verilmiştir.

Bu karar uyarınca tarafıma aynı hafta içerisinde verilen ikinci nöbet görevini yerine getirmeyeceğimden gerekli önlemlerin alınmasını arz ederim. 

Dilekçe Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız

Kararı İndirmek İçin Tıklayınız

 

Salgın Günlerinde Eğitim

Basına ve kamuoyuna

2020-2021 Eğitim öğretim yılına 21 Eylül tarihinde birçok sorun ve eksiklerle başlanmıştır. Öğrencilerimizin büyük bir bölümü uzaktan eğitimle öğrenim hayatlarına başladılar.  Uzaktan eğitimde dahi alt yapı sorunları çözülememiş, birçok öğrencimiz internet bağlantısına sahip olmadığından uzaktan eğitimin dışında kalmışlardır.  EBA da yaşanan sorunlar nedeniyle birçok okul farklı programlardan öğrencileriyle buluşmak zorunda kalmıştır.

Eğitim Sen olarak pandemi sürecinde bilim çevrelerinin de içerisinde yer aldığı bir çalıştay düzenledik,  sürece yönelik görüş ve önerilerimizi hazırladığımız raporla kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu raporda yaptığımız tespitlerin ve önerilerin ne kadar değerli olduğu yaşadığımız bu günlerde bir kez daha anlaşılmıştır. Raporda vurguladığımız temel düşünce şöyleydi. Henüz alt yapı sorununu çözememiş, kalabalık sınıfların olduğu bir eğitim sisteminde yüz yüze eğitimin nasıl başlayacağı, başlarsa ne gibi sorunların yaşanacağı bilimsel verilerle açıklanmıştı. Devlet okullarında yüz yüze eğitime geçilmesini hep savunduk. Okulların yüz yüze eğitime hazır hale getirilmesinin hangi şartlarda mümkün olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştık. Bir kez daha vurgulamak gerekirse, okullara yeterli ödenek ayrılmasını, hijyen koşullarının sağlanması, sınıfların salgın koşullarına uygun hale getirilmesi ve ortaya çıkacak öğretmen ihtiyacının yeni atamalarla karşılanmasını talep etmiştik.

Bugün birçok okul yüz yüze eğitime geçmiş bulunuyor. İlkokul 1. Sınıflarla başlanan seyreltilmiş sınıflar ve devirli olarak okula geliş şeklinde başlayan yüz yüze eğitim, bugün genişletilerek yaygınlaştırılmaya başlanmıştır. Ancak okullardaki sorunların hiç biri çözülmemiştir. Adana’da hiçbir okula pandemi sürecinde gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik bir ek ödenek gönderilmemiştir. Okullardan kendi olanaklarıyla pandemi için tedbir alınması istenmektedir. Hayırsever vatandaşların bağışı ve öğrenci velilerinden toplanacak parayla dezenfekte malzemesi, maske, ateş ölçer, vs sağlık malzemesinin alınması beklenmektedir. Sınıfların seyreltilmesine karşın mevcut sınıfların kalabalık oluşları gerekli sosyal mesafenin oluşmasına olanak tanımamaktadır. Öğrenciler dönemli okula gelse dahi yüzlerce öğrenci aynı zamanda bir araya gelmekteler, bu durumun sağlıklarını olumsuz yönde etkileyeceği aşikârdır.  Yaz dönemi yapılması gereken okul tadilatları tam da yüz yüze eğitime geçtiğimiz bu günlerde yapılmaktadır. Seyhan ilçesindeki Toros İlkokulu ve Ceyhan da Gazi ortaokulu tadilata sokularak komşu okullarda yüz yüze eğitim sürdürülmektedir. Yüreğir’de 500 öğrencisi olan Yunusoğlu Damar Arıkoğlu İlkokulu ve Doğankent deki bütün okullar özellikle 750 öğrencili Doğankent Anadolu Lisesi köy okuluna dönüştürülmüş bu kapsamda değerlendirilerek 5 Gün eğitim öğretim yapmaya başlamıştır. Köy okullarının yüz yüze eğitime geçmesi aynı zamanda taşımalı eğitimde yaşanacak sorunları da gündeme getirmiştir. Taşımalı olarak eğitimine devam eden hiçbir öğrencimiz mağdur edilmemelidir.

Değerli Basın emekçileri;

Uzaktan eğitim-öğretime sabah başlayıp, akşam geç saatlere kadar fedakârca görevini yapan eğitim emekçileri yüz yüze eğitimin başlamasıyla aynı fedakârlık anlayışıyla görevini sürdürüyor. Ne yazık ki görevini her platformda sürdüren öğretmen arkadaşlarımız ek ders ücretlerinde sorunlar yaşamaktadır.  MEB‘in merkezi ve düzenleyici kararlar almaması sonucu, ek ders ücreti ödemelerinde ilçeden ilçeye, okuldan okula farklı ödemeler yapılmaktadır. EBA ve ZOOM üzerinden aynı dersi anlatan öğretmenler arasında yaşatılan ek ders ödemeleriyle ilgili farklara son verilmelidir. Öğretmenlerin beklentilerine uygun ve lehlerinde bir an önce ortak bir standart oluşturulmalıdır.

12 Mart’tan sonra uygulanan ek ders ödemelerine uygun olarak öğretmenlerin üzerine tanımlanan ders saati kadar ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir. Teknolojik bağlantı sorunları nedeniyle ek ders kesintisi yapılamaz. Bu durumu yaşayan öğretmenlere ek derslerinin ödenmesi gerekir. Uzaktan online üzerinden çalışmalarını yürüten rehber öğretmenler ve diğer öğretmen arkadaşlarımızın ek ders ücretleri ödenmelidir. Ek ders ücreti ödemelerinde yaşanan karmaşanın bir an önce son bulmasını bekliyoruz.

Öğretmen arkadaşlarımıza istekleri dışında ikinci nöbet görevi verilmesi doğru değildir. Eğitim Sen bu ve buna benzer angaryalara karşı karar almıştır. Hiçbir öğretmen arkadaşımız istekleri dışı angaryaya zorlanamaz.

Öğretmenleri mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında ders yapmaya zorlayan her türlü uygulamadan vazgeçilmelidir.

Eğitim Sen olarak, bu süreçte öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yaşayacakları, her türlü olumsuzluğun ve hak gasplarının karşısında olmaya devam edeceğiz. 13.10.2020

Eğitim-Sen Adana yürütme kurulu adına

Hüseyin KAYA

Şube Başkanı